การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
การรับรองผลการประมูลเลขหมายสวย เอกสารที่เกี่ยวข้องการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2561
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 3/2560
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 28 พฤษภาคม 2561
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2561
ลงทะเบียนล่วงหน้าทางระบบ online 14 - 25 พฤษภาคม 2561
ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช. 
(เฉพาะวันทำการ)
15 - 25 พฤษภาคม 2561
(เวลา 8.30 - 16.30 น.)
วันประมูล

 
27 พฤษภาคม 2561
ลงทะเบียนในวันประมูลเวลา 8.08 น.
เริ่มประมูลเวลา 9.09 น. เป็นต้นไป
รับรองผลการประมูลเลขหมายสวย 28 พฤษภาคม 2561
การชำระเงินประมูลเลขหมายสวย ภายใน 27 มิถุนายน 2561
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับแต่ผู้ชนะการประมูล
ได้ดำเนินการชำระเงินประมูลครบถ้วนแล้ว
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 26 พฤศจิกายน 2561