การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2560
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมการประมูล ภายในวันที่ 18 กันยายน 2560
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2560
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับตั้งแต่ผู้ชนะการประมูล
ได้ดำเนินการชำระเงินประมูลครบถ้วนแล้ว
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 3/2560
ลงทะเบียนล่วงหน้า รายละเอียดเร็ว ๆ นี้
วันประมูลเลขหมายสวย 19 พฤศจิกายน 2560
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล รายละเอียดเร็ว ๆ นี้
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล รายละเอียดเร็ว ๆ นี้