การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
การรับรองผลการประมูลเลขหมายสวย เอกสารที่เกี่ยวข้องการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 3/2560
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 3/2560
รับรองผลการประมูลเลขหมายสวย 27 พฤศจิกายน 2560
การชำระเงินประมูลเลขหมายสวย ภายใน 27 ธันวาคม 2560
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับแต่ผู้ชนะการประมูล
ได้ดำเนินการชำระเงินประมูลครบถ้วนแล้ว
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 28 พฤษภาคม 2561