การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2561
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 26 พฤศจิกายน 2561
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2562
ลงทะเบียนล่วงหน้าทางระบบ online -
ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช.  -
วันประมูล 26 มกราคม 2562
รับรองผลการประมูลเลขหมายสวย -
การชำระเงินประมูลเลขหมายสวย -
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล -
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล -