กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 2.1 GHz

หมายเหตุ  - เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 2.1 GHz
- กรณีเป็นผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล
- กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน       • หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ