การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน กสทช. จัดการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 259 เลขหมาย ซึ่งมีผู้สนใจประมูลเลขหมายรวมทั้งสิ้น 28 เลขหมาย คิดเป็นเงินที่ได้จากการประมูลรวม 14,654,771 บาท เลขหมายที่มีการประมูลราคาสูงสุด กลุ่มเลขหมายที่นำกลับมาประมูลใหม่ ได้แก่ เลขหมาย 092 555 5555 ในราคาชนะประมูล 3,000,000 บาท รองลงมา คือ เลขหมาย 093 666 6666 ราคา 2,250,006 บาท สำหรับกลุ่ม 3 ตัวเหมือน ราคาตั้งต้น 150,000 บาท มีผู้ประมูลทั้งสิ้น 15 เลขหมาย ราคาสูงสุด คือ เลขหมาย 0 888 888 999 ในราคาชนะประมูล 675,000 บาทโดยรายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
ที่มา : https://www.nbtc.go.th/News/Information/32413.aspx
 
01.jpg

03.jpg

04.jpg

07.jpg