การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย (ฉบับที่ 2)

ด้วยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2561 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 มีมติ ดังนี้ นั้น
(1) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย (ฉบับที่ 2) เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
(2) เห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมรับแสดงความคิดเห็นสาธารณะรวมทั้งเอกสารการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและกรอบระยะเวลาในการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย (ฉบับที่ 2)
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์ที่จะรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบเอกสารที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. จากผู้เคยเข้าร่วมการประมูลเลขหมายสวยของสำนักงาน กสทช. เช่น หน่วยงานการศึกษา และเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 ในช่องทาง ดังนี้
1. ทาง e-mail : [email protected] (โปรดระบุ “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย (ฉบับที่ 2)”) 
2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-616-9988 
3. นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน กสทช. ในเวลาทำการ 8.30 น. - 16.30 น. 
4. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตราจดหมาย ตามที่อยู่
สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 
--------------------
Download
1. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ (PDF) 
2. แบบแสดงความคิดเห็น (PDF / Word)
3. ร่างประกาศฯ (PDF)

ที่มา : nbtc.go.th