การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2561
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 26 พฤศจิกายน 2561
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2562
ลงทะเบียนล่วงหน้าทางระบบ online 14 - 25 มกราคม 2562
ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช. 
 
14 - 25 มกราคม 2562 (วันทำการ)
เวลา 8.30 - 16.30 น.
วันประมูล 26 มกราคม 2562
รับรองผลการประมูลเลขหมายสวย -
การชำระเงินประมูลเลขหมายสวย ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงาน กสทช. รับรองผลการประมูล
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ชำระเงินประมูลครบถ้วน
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 180 วันนับแต่วันที่สำนักงาน กสทช. รับรองผลการประมูล