การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
การรับรองผลการประมูลเลขหมายสวย เอกสารที่เกี่ยวข้องการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2560
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2560
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับตั้งแต่ผู้ชนะการประมูล
ได้ดำเนินการชำระเงินประมูลครบถ้วนแล้ว
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมการประมูล ภายในวันที่ 18 กันยายน 2560
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2560
ชำระเงินประมูล ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับตั้งแต่ผู้ชนะการประมูล
ได้ดำเนินการชำระเงินประมูลครบถ้วนแล้ว
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560