การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2560
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับตั้งแต่ผู้ชนะการประมูล
ได้ดำเนินการชำระเงินประมูลครบถ้วนแล้ว
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 3/2560
ลงทะเบียนล่วงหน้า 4 - 17 พฤศจิกายน 2560
วันประมูลเลขหมายสวย 19 พฤศจิกายน 2560
รับรองผลการประมูลเลขหมายสวย 20 พฤศจิกายน 2560
การชำระเงินประมูลเลขหมายสวย ภายใน 20 ธันวาคม 2560
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับแต่ผู้ชนะการประมูล
ได้ดำเนินการชำระเงินประมูลครบถ้วนแล้ว
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 21 พฤษภาคม 2561