การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
การลงทะเบียนล่วงหน้า และการประมูล
การลงทะเบียนล่วงหน้า
  • -
การประมูล
  • -
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2562
- ลงทะเบียนล่วงหน้าทางระบบ online
- ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช.
หมายเหตุ:
1. มีสิทธิจอง 
tablet ล่วงหน้าสำหรับใช้ประมูล
2.
tablet มีจำนวนจำกัด หากหมด ท่านต้องนำอุปกรณ์ tablet โทรศัพท์ smartphone มาใช้เองในวันประมูล
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
ทางระบบ online ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
ณ สำนักงาน กสทช. เวลา 8.30 - 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ ) 
วันประมูล 3 - 4 สิงหาคม 2562
รับรองผลการประมูลเลขหมายสวย 6 สิงหาคม 2562
การชำระเงินประมูลเลขหมายสวย ภายใน 5 กันยายน 2562
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ชำระเงินประมูลครบถ้วน
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 3 กุมภาพันธ์ 2563