การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 

หน้าหลัก > เอกสารที่เกี่ยวข้อง > เลขสวย ครั้งที่ 2/2560 > เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2560
1. ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การประมูลและการดำเนินการประมูลเลขหมายสวยฯ ครั้งที่ 2/2560
2. เงื่อนไขการประมูลเลขหมายสวยฯ ครั้งที่ 2/2560
3. กฎการประมูลเลขหมายสวยฯ ครั้งที่ 2/2560
4. เงื่อนไขการประมูลเลขหมายสวยฯ ครั้งที่ 2/2560 (ฉบับที่ 2)
5. ลำดับเลขหมายที่จะนำมาประมูล 168 เลขหมาย
6. Infographic กฎการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2560
7. รายการเลขหมายสวย จำนวน 168 เลขหมาย ครั้งที่ 2/2560
8. รายละเอียดราคา หลักประกัน และราคาเพิ่มขึ้นต่อครั้ง การประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2560
9. หนังสือมอบอำนาจการประมูลเลขหมายสวยฯ ครั้งที่ 2/2560
10. ใบแสดงความจำนงขอรับหลักประกันคืนการประมูลเลขหมายสวยฯ ครั้งที่ 2/2560
11. ตัวอย่างใบนำฝากเงินในการชำระหลักประกันการประมูลเลขหมายสวย